СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
Др Јелена Д. Станисављевић

ванредни професор
за ужу научну област: Методика наставе биологије

Адреса: Универзитет у Београду - Биолошки факултет, Институт за физиологију и биохемију, II спрат, канцеларија бр. 64, Студентски трг 3. Пошту слати на Студентски трг 16, 11000 Београд

Тел: +381 112639882; Моб1. +381 648237850; Моб2. +381 642217197; Факс +381 112638500
Е-mail: jelena.stanisavljevic@bio.bg.ac.rs
Образовање и квалификације

Основну школу и Математичко-програмерску гимназију завршила је са одличним успехом (Вукова диплома) у Београду, након чега се уписала на Биолошки факултет Универзитета у Београду,, као редован студент, на студијској групи Биологија. Дипломирала је у року, са просечном оценом 8,87 и оценом 10,00 на дипломском испиту.
Исте године, као редован студент уписује последипломске студије на Биолошком факултету Универзитета у Београду на смеру “Екологија заштите и унапређивања животне средине”. За време ових студија је била стипендиста Министарства за науку и технологију Републике Србије.
Магистарске студије је завршила за две године, са просечном оценом 10,00, . године успешно одбранила магистарску тезу под наславом “Анализа утицаја технолошких циклуса (LCA) на опште стање еколошких система и одговарајућих токсиколошких ефеката на животну средину”.
Докторску дисертацију из уже научне области Методика наставе биологије, под насловом “Примена савремених наставних средстава у усвајању зоолошких програма у основној школи” одбранила на Биолошком факултету Универзитета у Београду.
Поседује активно знање енглеског језика: Виши ниво и Tolking Points, као и немачког језика: Виши I ниво (све дипломе стечене на Институту за стране језике у Београду). Такође, поседује сертификате за ИКТ, као и стечени ниво средње стручне спреме: математичко-програмерски сарадник.
Кретање у служби

Након стицања звања магистра биолошких наука приступила је даљем стручном усавршавању, упоредо са обављањем професорског позива у Земунској гимназији (1998-2000) и у ОШ “Соња Маринковић” (2000-2007).
Стручни испит-лиценцу за професора биологије положила је са одличном оценом 1999. године.
Након тога, у периоду од 2002-2006. године је похађала више акредитованих програма Министарства просвете и спорта Републике Србије из области педагогије, психологије, биологије и специјалних еколошких семинара као и рада на рачунару (стечени сертификати за 232 акредитована часа).
Упоредо са радом у школи и са континуираним стручним усавршавањем у области образовања, започиње низ научних и стручних истраживања у области дидактике и методике наставе биологије. Као резултат тога, публикује више оригиналних научних и стручних радова у релевантним педагошким часописима и брани докторску тезу.
У звање доцента за ужу научну област Методика наставе биологије, бива изабрана 2007 г. на Биолошком факултету Универзитета у Београду.
У звање ванредног професора за ужу научну област Методика наставе биологије, бива изабрана 2012 г., на Биолошком факултету Универзитета у Београду.
Област истраживања

Проф. др Јелена Станисављевић истражује у оквиру Методике наставе биологије: наставна средства (природна наставна средства), наставне технологије (концепт мапе), дидактичке моделе (проблемску, програмирану и егземпларну наставу биологије) и програмске садржаје. 
Радове са овом тематиком је публиковала у иностраним научним часописима (са листе), иностраним тематским зборницима и домаћим научним часописима.
ЛИНКОВИ
Станисављевић, Јелена Д., Радоњић, Слободан (2009). Методика наставе биологије, универзитетски уџбеник. Београд: Биолошки факултет - Универзитет у Београду, pp. 280.
http://www.bio.bg.ac.rs/cidm/metodika%20nastave%20biologije%20udzbenici.htm
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд
Телефон: 011 2186 635
Факс: 011 2638 500
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2017 Биолошки факултет Универзитет у Београду