СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ БИОЛОГИЈА
Књига предмета: https://goo.gl/5kdUsL
 
План студија се налази у делу "Материјали"

Докторски студијски програм Биологија организује и реализује Биолошки факултет Универзитета у Београду, у сарадњи са наставницима и научницима из 10 научних института и 9 факултета из Србије. Студијски програм носи укупно 180 ЕСПБ, траје 3 године и обухвата седамнаест модула, од којих један има и подмодуле: Анимална и хумана физиологија, Биологија ћелија и ткива, Биологија развића животиња, Генетика, Еволуциона биологија, Експериментална и примењена ботаника, Експериментална микологија, Имунобиологија, Микробиологија, Алгологија, Морфологија, систематика и филогенија животиња, Неуронауке, Физиологија и молекуларна биологија биљака, Ентомологија, Молекуларна онкологија, Рибарствена биологија са основама аквакултуре и Интегрисане науке о исхрани. У оквиру сваког модула организује се настава из 3 обавезна предмета, од чега су два заједничка за све модуле (Изборни блок 1), и већег броја изборних предмета, а сваки студент у току студија стиче 22 ЕСПБ из обавезних и 36 ЕСПБ из изборних предмета. У договору са ментором студент може да изабере изборне курсеве других студијских програма са Биолошког факултета и/или других факултета на Универзитету у Београду. Праћење реализације програма је одговорност руководиоца студијског програма/модула и Комисије за докторске студије. Водећи наставник је задужен за организацију наставе у оквиру свог предмета. По правилу, водећи наставник ангажује више предавача по позиву који реализују онај део програма датог предмета за који су научно компетентни. У зависности од околности ангажују се и гостујући предавачи из земље и иностранства. Израда докторске дисертације сваког студента прати се од стране ментора и тутора са факултета. Њихова улога је да константно прате напредовање студената, саветују га у избору предмета и помогну у реализацији њихових истраживачких програма. Циљ програма је да обезбеди интелектуални оквир за развој високо образованих и креативних младих научника од којих се очекује да у будућности преузму водеће позиције у научним истраживањима, универзитетској настави, и делатностима у којима се биологија примењује. Докторски студијски програм Биологија организује и реализује Биолошки факултет Универзитета у Београду, у сарадњи са наставницима и научницима из 10 научних института и 9 факултета из Србије.

ИНСТИТУТИ
Универзитет у Београду — Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић“ 
Унивeрзитeт у Бeoгрaду — Институт зa мoлeкулaрну гeнeтику и гeнeтичкo инжeњeрствo
Унивeрзитeт у Бeoгрaду — Институт зa мeдицинскa истрaживaњa 
Унивeрзитeт у Бeoгрaду — Институт зa примeну нуклeaрнe eнeргиje (ИНEП) 
Унивeрзитeт у Бeoгрaду — Институт зa нуклeaрнe нaукe "Винчa" 
Унивeрзитeт у Бeoгрaду — Институт зa мултидисциплинaрнa истрaживaњa
Институт зa oнкoлoгиjу и рaдиoлoгиjу Србије
Институт зa пeстицидe и заштиту живoтне срeдине
Институт зa зaштиту биљa и живoтну срeдину
Институт Toрлaк
 
ФАКУЛТЕТИ
Унивeрзитeт у Бeoгрaду — Фaрмaцeутски фaкултeт
Универзитет у Београду — Филозофски факултет
Универзитет у Београду — Хемијски факултет
Универзитет у Београду — Meдицински фaкултeт
Универзитет у Београду — Пoљoприврeдни фaкултeт
Универзитет у Београду — Стoмaтoлoшки фaкултeт
Meдицински фaкултeт, ВMA, Унивeрзитeт oдбрaнe у Бeoгрaду  
Eврoпски Унивeрзитeт — Фaкултeт зa фaрмaциjу, Нoви Сaд 
Унивeрзитeт Meтрoпoлитeн  
ЛИНКОВИ
ОБРАСЦИ ЗА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ:
https://goo.gl/7Y79rL

СПИСАК АКРЕДИТОВАНИХ МЕНТОРА:
   https://goo.gl/tEQTkZ
МАТЕРИЈАЛИ
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11158 Београд 118
Телефон: 011 2186 635
Факс: 011 2638 500
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2019 Биолошки факултет Универзитет у Београду