СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
fotografija osoblje
Др Милорад M Вујичић

доцент
за ужу научну област: Физиологија и молекуларна биологија биљака

Адреса: Institut za Botaniku i botanička bašta "Jevremovac",Univerzitet u Beogradu,Biološki fakultet, Takovska 43, 11000 Beograd

Тел: +381648237844
Е-mail: milorad@bio.bg.ac.rs
Rođen 30.08.1984. godine u Čačku, gde je zavrsio osnovnu školu i Gimnaziju prirodno - matematički smer. Nakon završenih osnovnih studija na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu upisao je doktorske studije na modulu Fiziologija i molekularna biologija biljaka.

Asistent je na predmetima:
 - Fiziologija rastenja i razvića biljaka (osnovne studije)
 - Fiziologija biljaka (osnovne studije)
 - Eksperimentalne metode u fiziologiji i molekularnoj biologiji biljaka (osnovne studije)
 - Biohemija i fiziologija biljaka (master studije)
 - Osnovi biotehnologije biljaka (master studije)
 - In vitro kultura viših biljaka (master studije)
 - Fotomorfogeneza (master studije)
 - Fiziologija stresa kod biljaka (master studije)

Član je: Srpskog biološkog društva, Društva za fiziologiju biljaka Srbije, FESPB
Кретање у служби

2017- docent
2013- asistent
2011 -istraživač saradnik
2009- asistent pripravnik
2008- student demonstrator

Učešće na naučnim projektima:

  1.      Nacionalni naučni projekti:
 „Svetlosna i hormonalana kontrola rastenja i razvića biljaka, razmnožavanje in vitro i ex situ zaštita retkih i ugroženih vrsta“- Ministarstvo Nauke Republike Srbije (2006-2010)
 
 „Fiziološka, hemijska i molekularna analiza diverziteta retkih i ugroženih biljnih vrsta u cilju ex situ zaštite i produkcije biološki aktivnih jedinjenja“- Ministarstvo Prosvete i Nauke Republike Srbije (20011-2017)  

  2.      Međunarodni naučni projekti:
 „Ex situ konzervacija retkih i ugroženih  briofita u Mađarskoj, Srbiji i Evropi. (Ex situ conservation of rare and endangered bryophytes in Hungary, Serbia and Europe) -  projekat u okviru programa naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Mađarske (2010-2011)

„Istraživanje kriptogamne flore Balkanskog poluostrva“ (Međuakademski projekat SASA i Аkademia Kiado, Budapest) (2010-2011)

FP7 - KBBE-2008-3-1-01: „Plant natural products. Alternative sources for the synthesis of bioactive or industrial added value products“ (2009-2012)
 
 Depozicija atmosferskih polutanata u mahovinama: teški metali, azot i pah projekat u okviru programa naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Slovenije (2012-2013)
Област истраживања

  Oblast istraživanja: -  biologija briofita
                                    -  fiziologija i biohemija stresa kod biljaka
                                    - in vitro kultura retkih i ugroženih biljnih vrsta
 
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11158 Београд 118
Телефон: 011 2186 635
Факс: 011 2638 500
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2019 Биолошки факултет Универзитет у Београду