СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
ТАКМИЧЕЊА
последња измена: 19.04.2019.
КОНАЧНЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ СА ГРАДСКОГ/ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОСМИ И СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНИХ ШКОЛА НАЛАЗЕ СЕ У ПРИЛОГУ.
унос: 16.04.2019.
ПРЕЛИМИНАРНЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ СА ГРАДСКОГ/ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, ПО ПОДАЦИМА ШКОЛСКИХ УПРАВА (ШКОЛА ДОМАЋИНА ГРАДСКОГ/ОКРУЖНОГ НИВОА), ЗА ОСМИ И СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНИХ ШКОЛА НАЛАЗЕ СЕ У ПРИЛОГУ.
унос: 14.04.2019.
Тестове и кључеве са градског/окружног такмичења из биологије за основне школе одржаног 14.04.2019. можете преузети у прилогу.
унос: 29.03.2019.
У прилогу можете преузети коначне ранг листе са окружног/градског такмичења из биологије за средње школе.
унос: 27.03.2019.

С oбзирoм дa смо дoбили пoзивe из вишe oпштинa у Србиjи у вeзи пoклaпaњa сaтницa тaкмичeњa из биoлoгиje и гeoгрaфиje и прoблeмa зa учeникe кojи су сe плaсирaли нa oбa тaкмичeњa, Српскo биoлoшкo друштвo сe, кao oргaнизaтoр тaкмичeњa из биoлoгиje oбрaтилo Mинистaрству прoсвeтe сa мoлбoм зa измeну сaтницe зa oкружнo тaкмичeњe 14. aприлa 2019. гoдинe. Oд Mинистaрствa прoсвeтe смo дoбили oдгoвoр дa oдoбрaвajу пoмeрaњe пoчeткa тaкмичeњa сa 12 нa 13 часова, како би дaли учeницимa, нaстaвницимa и рoдитeљимa мoгућнoст дa нa врeмe стигну у шкoлe дoмaћинe oкружнoг тaкмичeњa из биoлoгиje. Нaдaмo сe дa ћeмo oвим прeмoстити ситуaциjу кoja je нaстaлa, jeр смaтрaмo дa учeници кojи су пoкaзaли изузeтнo знaњe из oбa прeдмeтa, a пoсeбнo из биoлoгиje, нe трeбa дa буду oштeћeни.  

Нaпoмињeмo, мeђутим, дa и пoрeд пoмeрaњa сaтницe, свaки учeник трeбa дa дoнeсe сoпствeну oдлуку, схoднo oкoлнoстимa, o учeшћу нa oбa тaкмичeњa.

Измeњeну сaтницу тaкмичeњa, зajeднo сa свим нeoпхoдним инфoрмaциjaмa зa oкружнe кoмисиje, прoслeдићeмo свим Шкoлским упрaвaмa и шкoлaмa дoмaћинимa Oкружнoг тaкмичeњa зa oснoвнe шкoлe. 

Српскo биoлoшкo друштвo
Тим за такмичење из биологије  за основне школе
 
унос: 24.03.2019.

Поштовани у прилогу се налазе тестови и кључеви са градског/окружног такмичења из биологије одржаног 24.03.2018. Материјале можете преузети у прилогу.
унос: 22.03.2019.

У случају да се неко од ученика за кога школе имају доказ (школска ранг листа) да испуњава услове предвиђене Правилником за учествовање на градском такмичењу у недељу, 24.03.2019., а да се не налази на листи учесника објављеној на интернет страни 7 београдске гимназије, може се јавити у 10 часова у дану такмичења Комисији у 7 београдској гимназији која ће на лицу места одлучити о сваком појединачном случај, и одобрити учешће на такмичењу.

Координатор Такмичења за средње школе

Проф. др Синиша Ђурашевић
унос: 09.03.2019.

У прилогу се налазе тестови и решења за општинско такмичење из биологије за основне школе.
 
унос: 27.05.2018.
У прилогу преузмите тестове са решењима за 7. и 8. разред републичког такмичења из биологије за ОШ одржаног 27. маја. Комисије за преглед тестова, ће након што буду усвојили евентуалне приговоре који се предају по сатници такмичења бодовање тестова радити по коригованим кључевима. Кориговане кључеве ћемо накнадно објавити.

Тим за организацију такмичења.
унос: 21.05.2018.
У прилогу преузмите обавештење и сатницу републичког такмичења из биологије за основне школе.
Сва друга обавештења и корекције биће благовремено објављена. 

Списак пласираних ученика можете преузети са линка: 
  https://goo.gl/XSTfc3

Тим за организацију такмичења
унос: 07.05.2018.
У прилогу су коначне ранг-листе ученика 5-8.разреда са окружног/градског такмичењаза ученике основних школа из биологије.
 
Листе су формиране на основу потврда и корекција, које су нам школе домаћини упутили до петка, 04. маја.
Ученицима 5. и 6. разреда, којима је ово био последњи ниво такмичења, могу, у складу са Стручним упутством МПНТР и нашим Правилником, добити дипломе.

На ранг листама ученика 7. и 8. разреда, посебно су идентификовани ђаци, који су стекли право учешћа на Републичком такмичењу, на основу оба критеријума нашег Правилника.

Њих очекујемо у Београду, у недељу 27.маја на Биолошком факултету.

Детаљнија обавештења и сатницу ћемо објавити накнадно, у следећих неколико дана.

Начелно, планирамо да регистрација ученика буде од 08-12 часова, полагање теста од 13-14 часова и проглашење резултата од 18-19 часова.

Ученици који су на прелиминарним листама имали директне пласмане су их задржали и након евентуалних корекција - означени су * уз пласман.

Збирно,

867 ученика 7. разреда је било рангирано. 180 ученика је остварило пласман међу 20% најбољих у Републици, са 90 и више освојених бодова. Додатно је 46 ученика остварило пласман, само по критеријуму директног пласмана, са мање од 90 бодова. Укупно је 226 ученика 7. разреда стекло право учешћа на Републичком такмичењу.

729 ученика 8. разреда је било рангирано. 149 ученика је остварило пласман међу 20% најбољих у Републици, са 76 и више освојених бодова. Додатно је 45 ученика остварило пласман, само по критеријуму директног пласмана, са мање од 76 бодова. Укупно је 194 ученика 8. разреда стекло право учешћа на Републичком такмичењу.

Подсећамо да, по нашем Правилнику, пласман на следећи ниво стичу ученици који задовоље један, други или оба критеријума. Дипломе које освајају по основу броја бодова, не значе и пласман.

Испред тима за организацију такмичења,
                           др Срђан Стаменковић, координатор такмичења
                               Јасна Ковачевић, секретар такмичења
 
унос: 26.04.2018.
У прилогу се налазе прелиминарни резултати окружног/градског такмичења из биологије, одржаног 21. априла 2018.године.

Школе домаћине смо замолили да још једном провере исправност унетих података и да нам што пре пријаве евентуалне корекције. Корекције ћемо примати искључиво са званичних мејл адреса школа послатих на званичан налог такмичења. Чим будемо обрадили евентуалне корекције публиковаћемо коначне резултате.

* У овом тренутку, критеријум 20% пролаза на Републички ниво такмичења је постављен на:
       - 90 бодова за ученике 7.разреда (првих 180 ученика по броју бодова), док је укупно 226 ученика стекло по оба критеријума право учешћа (46 по основу директних пласмана испод прага).
       - 76 бодова за ученике 8.разреда (првих 150 ученика по броју бодова), док је укупно 195 ученика стекло по оба критеријума право учешћа (45 по основу директних пласмана испод прага).

                              др Срђан Стаменковић, координатор такмичења
                                 Јасна Ковачевић, секретар такмичења
унос: 21.04.2018.
У прилогу се налазе тестови са решењем на српском језику. 
унос: 28.03.2018.

Честитамо свим ученицима и њиховим наставницима на постигнутим резултатима! 

Захваљујемо се школама домаћинима, општинским активима наставника и Школским управама на ефикасној организацији овог нивоа такмичења и на достављеној документацији која је омогућила формирање коначних ранг листа. Захваљујемо се и на пристиглим захтевима за корекцију и извињавамо се за пропусте који су били до нас. Према нашој евиденцији, унели смо све податке и корекције које су нам стигле на званичан налог такмичења.  

У прилогу можете да преузмете коначне јединствене ранг листе са такмичења из биологије за основне школе, за ученике од V-VIII разреда, сачињене на основу резултата које смо добили од школа-домаћина овог такмичења. Након накнадне провере уноса и поновне обраде података као и допунских провера које смо вршили, формирали смо коначне листе свих учесника такмичења који су освојили бодове, и идентификовали ученике пласиране за даљи ниво такмичења по оба критеријума предвиђених нашим Правилником. Тиме смо приказали све релевантне резултате такмичења. 

Сви ученици/це који у последњој колони ранг листи одговарајућег разреда имају уписано 1, 2, или 3, су стекли право да учествују на окружном/градском такмичењу без обзира на број освојених бодова. То одговара првом критеријуму за пласман по Правилнику. Ту ученици/це су освојили прво, друго или треће место на ранг листама школа домаћина општинског такмичења по листи школа коју смо добили од Школских управа, а те ранг листе су нам школе домаћини послали у облику Прилога 4 документације о такмичењу. Ти резултати су били познати истог тренутка када су школе домаћини објавили своје ранг листе са резултатима такмичења. Према нашој евиденцији није било корекција бодова које би довеле до промене директних пласмана. 

По другом критеријуму за пласман на градско/окружно такмичење, сви ученици/це који су међу најбољих 20% рангираних ученика/ца на јединственој листи, стичу пласман на градско/окружно такмичење. Тај број је одређен на основу броја ученика који су освојили бодове на тесту по основу којег су рангирани. Укупан број ученика је повећан у односу на прелиминарне листе што је довело до одређених промена у рангу на који се поставља праг по овом критеријуму.

Ученици су, дакле, стекли право да се такмиче на следећем нивоу по критеријуму 1, критеријуму 2, или по оба критеријума.

Подсећамо да дипломе и похвале које ученици и наставници добијају по Правилнику не значе истовремено и пласман. Оне могу послужити за остваривање додатних права ученика и наставника по пропозицијама школа и локалних заједница.

Пласман на следећи ниво је видљив из приложених ранг листи.  Збирно,
 _____________________________________________
Пети разред 
 Укупно евидентираних: 3674
 Ученици са бодовима: 3612 
 Пласман 20%:  755 
 Преостали са директним пласманом: 262 
 Укупно пласираних: 1017 
_______________________________________________
Шести разред
 Укупно евидентираних: 3534 
 Ученици са бодовима: 3480 
 Пласман 20%: 795 
 Преостали са директним пласманом: 282 
 Укупно пласираних: 1077 
________________________________________________
Седми разред
 Укупно евидентираних: 3138 
 Ученици са бодовима: 3088 
 Пласман 20%: 631 
 Преостали са директним пласманом: 272 
 Укупно пласираних: 920 
_________________________________________________
Осми разред
 Укупно евидентираних: 2598 
 Ученици са бодовима: 2527 
 Пласман 20%: 576 
 Преостали са директним пласманом: 266 
 Укупно пласираних: 842 
__________________________________________________
Укупно евидентираних: 12944 
Укупно ученика са бодовима: 12707     
Укупно пласираних: 3856 

Ови резултати биће доступни и на интернет страници Српског биолошког друштва и Биолошког Факултета. Молимо школе домаћине–проследите ове информације свим учесницима такмичења у Вашој школи.

С поштовањем, др Срђан Стаменковић, координатор такмичења
  
унос: 23.03.2018.

Честитамо свим ученицима и њиховим наставницима на постигнутим резултатима!

Захваљујемо се школама домаћинима, општинским активима наставника и Школским управама на ефикасној организацији овог нивоа такмичења и на благовремено достављеној документацији која је омогућила фромирање прелиминарних ранг листа.
 
У прилогу можете да преузмете прелиминарне јединствене ранг листе са такмичења из биологије за основне школе, за ученике од V-VIII разреда, сачињене на основу резултата које смо добили од школа-домаћина овог такмичења. Након уноса и обраде података и оних облика провере података које смо, у сарадњи са школама домаћинима могли да обавимо, формирали смо листе свих учесника такмичења који су освојили бодове, и идентификовали ученике пласиране за даљи ниво такмичења по оба критеријума предвиђених нашим Правилником. Тиме смо приказали све релевантне резултате такмичења.

Сви ученици/це који у последњој колони ранг листи одговарајућег разреда имају уписано 1, 2, или 3, су стекли право да учествују на окружном/градском такмичењу без обзира на број освојених бодова. То одговара првом критеријуму за пласман по Правилнику. Ту ученици/це су освојили прво, друго или треће место на ранг листама школа домаћина општинског такмичења по листи школа коју смо добили од Школских управа, а те ранг листе су нам школе домаћини послали у облику Прилога 4 документације о такмичењу. Ти резултати су били познати истог тренутка када су школе домаћини објавили своје ранг листе са резултатима такмичења.

По другом критеријуму за пласман на градско/окружно такмичење, сви ученици/це који су међу најбољих 20% рангираних ученика/ца на јединственој листи, стичу пласман на градско/окружно такмичење. Тај број је одређен на основу броја ученика који су освојили бодове на тесту по основу којег су рангирани.
Ученици дакле, могу стећи право да се такмиче на следећем нивоу по критеријуму 1, критеријуму 2, или по оба критеријума.

Подсећамо да дипломе и похвале које ученици и наставници добијају по Правилнику не значе истовремено и пласман. Оне могу послужити за остваривање додатних права ученика и наставника по пропозицијама школа и локалних заједница.

Пласман на следећи ниво је видљив из приложених ранг листи.
Збирно,
______________________________________________
Пети разред
Укупно евидентираних: 3569
Ученици са бодовима: 3507 
Пласман 20%:  744 
Преостали са директним пласманом: 253 
Укупно пласираних: 997 
_______________________________________________
Шести разред
Укупно евидентираних: 3450
Ученици са бодовима: 3398
Пласман 20%: 681
Преостали са директним пласманом: 302
Укупно пласираних: 983
________________________________________________
Седми разред
Укупно евидентираних: 3059
Ученици са бодовима: 3014
Пласман 20%: 622
Преостали са директним пласманом: 282
Укупно пласираних: 904
_________________________________________________
Осми разред
Укупно евидентираних: 2478
Ученици са бодовима: 2418
Пласман 20%: 487
Преостали са директним пласманом: 286
Укупно пласираних: 775
__________________________________________________
Укупно евидентираних: 12556
Укупно ученика са бодовима: 12337    
Укупно пласираних: 3659

Ови резултати биће доступни и на интернет страници Српског биолошког друштва и Биолошког Факултета. Молимо школе домаћине–проследите ове информације свим учесницима такмичења у Вашој школи.

Молимо Вас да најкасније до уторка, 27. марта. 2018. доставите документоване евентуалне корекције унетих података, искључиво са маил налога школа домаћина на службени маил такмичења.

С поштовањем, др Срђан Стаменковић, координатор такмичења
                                 Јасна Ковачевић, секретар такмичења

  
унос: 28.05.2017.
У прилогу се налазе тестови и решења на српском језику.
унос: 23.05.2017.
У прилогу се налазе обавештења о додатним садржајима која смо припремили за такмичарски дан. 
унос: 15.05.2017.
У прилогу преузмите почетно обавештење и сатницу републичког такмичења из биологије за основне школе.
Сва друга обавештења и корекције биће благовремено објављена.
 
Тим за организацију такмичења
унос: 04.05.2017.

Честитамо свим ученицима и њиховим наставницима на постигнутим резултатима!

Захваљујемо се школама домаћинима, општинским активима наставника и Школским управама на ефикасној организацији овог нивоа такмичења и на благовремено достављеној документацији која је омогућила ажурирање и исправљање података за ранг листе.

У прилогу можете да преузмете коначне јединствене ранг листе са такмичења из биологије за основне школе, за ученике од V-VIII разреда, сачињене на основу резултата које смо добили од школа-домаћина овог такмичења, и кориговане на основу наших сопствених провера као и документације и захтева за корекцију података које су нам доставиле школе.

Одлуком организатора и реализатора, ученици који су евидентирани у прелиминарним листама са директним пласманом, а чији је пласман по том основу коригован задржали су свој тада остварени пласман(*).Сви ученици који су након корекције и исправке података стекли директан пласман добили су одговарајући статус.

Овим ранг листама смо приказали све резултате пкружног/градског такмичења, а по оба основа прописнана Правилником смо идентификовали све ученике седмог и осмог разреда који су стекли право да се такмиче на републичком такмичењу. Подсећамо да дипломе и похвале које ученици и наставници добијају по Правилнику не значе истовремено и пласман. Пласман на следећи ниво је видљив из приложених ранг листи.

Збирно,

Пети разред: 
 - Укупно евидентираних: 1070
 - Ученици са бодовима: 1017

Шести разред:
 - Укупно евидентираних: 1029 
 - Ученици са бодовима: 999   

Седми разред:
 - Укупно евидентираних: 990  
 - Ученици са бодовима: 922
 - Пласман 20% (укључујући и директно пласиране): 211
 - Преостали са директним пласманом: 30
 - Укупно пласираних: 241

Осми разред:
 - Укупно евидентираних: 784
 - Ученици са бодовима: 712
 - Пласман 20% (укључујући и директно пласиране): 145
 - Преостали са директним пласманом: 38
 - Укупно пласираних: 183  

Укупно се на окружно/градско такмичење пласирало 3873 ученика/ца, од чега 2099 ученика/ца петог и шестог разреда, односно 1774 ученика/ца седмог и осмог разреда. Бодове је освојило 3650 ученика/ца, од чега 2016 ученика/ца петог и шестог разреда и 1634 ученика/ца седмог и осмог разреда. 

Од 241 пласираних ученика седмог разреда пласман на републичко такмичење стекло је 113 ученика/ца по основу оба критеријума, 98 ученика/ца само по критеријуму 2. и 30 ученика/ца само по основу критеријума 1. прописаних Правилном, укупно 241 што износи 26.14% ученика седмог разреда са бодовима. 

Од 183 пласираних ученика осмог разреда пласман на републичко такмичење стекло је 82 ученика/ца по основу оба критеријума, 63 ученика/ца само по критеријуму 2. и 38 ученика/ца само по основу критеријума 1. прописаних Правилном, укупно 183 што износи 25.70% ученика осмог разреда са бодовима. 

Ови резултати биће доступни и на интернет страници Српског биолошког друштва. 

С поштовањем,
др Срђан Стаменковић, координатор такмичења
Јасна Ковачевић, секретар такмичења,
Маја Дакић, секретар такмичења 
 
унос: 27.04.2017.
У прилогу можете преузети прелиминарне ранг листе са Окружног-градског такмичења из биологије за основне школе, одржаног 22. априла  2017.

Будући да је могло да дође до пропуста приликом уноса и обраде података у базу, молимо школе домаћине да нам до среде, 3. маја у 14. часова, укажу на корекције преко званичног e-mail налога такмичења: 
 takmicenje@bio.bg.ac.rs  
како би ажурирали податке. Након истека тог рока прогласићемо коначне резултате окружног-градског такмичења.
унос: 22.04.2017.
У прилогу се налазе тестови са решењем на српском језику. 
унос: 17.03.2017.
Обавештавамо све заинтересоване да је термин одржавања окружног/градског такмичења из биологије за основне школе померен (због одржавања председничких избора) са 2. априла на 22. април 2017. године у 14 часова. 
 
Школске управе и школе домаћини општинског нивоа такмичења обавештене су о промени термина.
Ова вест је објављена и на интернет адреси Српског биолошког друштва.
 
Сагласност министра просветенауке и технолошког развоја Републике Србије са променом термина одржавања такмичења дата је у прилогу.

У име тима за реализацију такмичења
др Срђан Стаменковић, координатор такмичења
унос: 15.03.2017.

Честитамо свим ученицима и њиховим наставницима на постигнутим резултатима!

Захваљујемо се школама домаћинима, општинским активима наставника и Школским управама на ефикасној организацији овог нивоа такмичења и на благовремено достављеној документацији која је омогућила ажурирање и исправљање података за ранг листе. 

У прилогу можете да преузмете коначне јединствене ранг листе са такмичења из биологије за основне школе, за ученике од V-VIII разреда, сачињене на основу резултата које смо добили од школа-домаћина овог такмичења, и кориговане на основу наших сопствених провера као и дикументације и захтева за корекцију података које су нам доставиле школе.

У односу на прелиминарне листе, број евидентираних ученика на такмичењу је повећан. Разлог томе је што је један број школа које иначе раде у сложеним условима накнадно доставио податке. Повећан број такмичара није промени праг пласмана по критеријуму 20% навише остварених бодова у V, VI и VIII разреду, док је промена за један бод била у VII разреду (са 86 на 85 бодова).

Одлуком организатора и реализатора, ученици који су евидентирани у прелиминарним листама са директним пласманом, а чији је пласман по том основу коригован задржали су свој тада остварени пласман (*).Сви ученици који су након корекције и исправке података стекли директан пласман добили су одговарајући статус.

Тиме смо приказали све резултате такмичења по оба основа и идентификовали све ученике одређеног разреда који су стекли право по Правилнику да се такмиче на следећем нивоу. Подсећамо да дипломе и похвале које ученици и наставници добијају по Правилнику не значе истовремено и пласман на окружно/градско такмичење. Пласман на следећи ниво такмичења можете наћи у  приложеним ранг листама.

Збирно,

Разред Укупно евидентираних Ученици са бодовима Пласман 20% Преостали са директним пласманом Укупно пласираних
Пети 3641 3597 795 275 1070
Шести 3507 3463 759 269 1028
Седми 3195 3149 710 280 990
Осми 2466 2404 507 277 784
Укупно 12809       3872

Ови резултати биће доступни и на интернет страници Српског биолошког друштва.

С обзиром да су за 2.4. заказани председнички избори, а неке од школа домаћина су и гласачка места, тражили смо од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије мишљење о могућности промене термина окружног/градског такмичења. Чим тражено мишљење добијемо, обавестићемо благовремено све Школексе управе и школе домаћине о евентуалном новом термину.

Тим за реализацију такмичења

унос: 10.03.2017.

Честитамо свим ученицима и њиховим наставницима на постигнутим резултатима.

Захваљујемо се школама домаћинима, општинским активима наставника и Школским управама на ефикасној организацији овог нивоа такмичења. 

У прилогу можете да преузмете пелиминарне јединствене ранг листе са такмичења из биологије за основне школе, за ученике од V-VIII разреда, сачињене на основу резултата које смо добили од школа-домаћина овог такмичења.

Јединствене листе по разреду садрже све ученике који су евидентирани у извештајима школа, а рангирани су само ученици који имају уписане бодове на тесту. У односу на број ученика са бодовима, одређен је број ученика који чине 20% ученика са бодовима. Црта је подвучена тако да обухвати све ученике који имају исти број бодова на граници пласмана. Тиме су, за сваки разред, идентификовани они ученици који по том основу стичу пласман на окружно/градско такмичење.

У додатној колони, идентификовани су и они ученици који су стекли директан пласман. Ти резултати су већ познати, с тим да ученици који се налазе испод црте а имају директан пласман такође учествују на окружном/градском такмичењу.

Тиме смо приказали све резултате такмичења по оба основа и идентификовали све ученике одређеног разреда који су стекли право по Правилнику да се такмиче на следећем нивоу. Подсећамо да дипломе и похвале које ученици и наставници добијају по Правилнику не значе истовремено и пласман. Пласман на следећи ниво је видљив из приложених ранг листи. Збирно,

РазредУкупно евидентиранихУченици са бодовимаПласман 20%Преостали са директним пласманомУкупно пласираних
Пети361535717882641052
Шести348534417582601018
Седми31803135629291920
Осми24622400506274780
Укупно12742   3770
  
Ови резултати биће доступни и на web страници Српског биолошког друштва.

Школе домаћини имају рок до уторка, 14. марта, до 11 часова да нам пошаљу исправке података уколико смо негде погрешили у уносу и обради. Тада ћемо ове листе прогласити коначним.

Чим добијемо од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије сагласност о промени термина окружног/градског такмичења, обавестићемо све Школексе управе и школе домаћине о новом термину.

Тим за реализацију такмичења

унос: 05.03.2017.
У прилогу се налазе тестови и решења на српском језику (V - VIII разред) . 
____________________________________________________________________________
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд
Телефон: 011 2186 635
Факс: 011 2638 500
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2018 Биолошки факултет Универзитет у Београду