СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
ТАКМИЧЕЊА
У прилогу се налази коначна ранг листа трећег разреда гимназија и средњих школа - републичко такмичењеиз биологије 2019
унос: 26.05.2019.
У прилогу се налази коначна ранг листа седмог разреда - републичко такмичење из биологије за основне школе 2019.
унос: 26.05.2019.
У прилогу се налази коначна ранг листа осмог разреда - републичко такмичење из биологије за основне школе 2019.
унос: 26.05.2019.
У прилогу се налази прелиминарна листа 8. разреда учесника републичког такмичења из биологије за основне школе 2019.
унос: 26.05.2019.
У прилогу се налази тест са кључем за осми разред републичког такмичења из биологије основних школа
унос: 26.05.2019.
У прилогу се налази тест са кључем за седми разред републичког такмичења из биологије основних школа
унос: 25.05.2019.
У прилогу се налази коначна ранг листа четвртог разреда републичког такмичења из биологије за средње школе и гимназије
У прилогу се налази прелиминарна ранг листа четвртог разреда гимназија и средњих школа - републичко такмичење из биологије 2019
унос: 25.05.2019.
У прилогу се налази прелиминарна ранд листа трећег разреда гимназија и средњих школа - републичко такмичење из биологије 2019
унос: 25.05.2019.
У прилогу се налази тест за четврти разред републичког такмичења из биологије за средње школе и гимназије
унос: 25.05.2019.
У прилогу се налази тест и кључ за трећи разред републичког такмичења из биологије за средње школе и гимназије.
унос: 10.05.2019.
Сатница и списак такмичара републичког такмичење из биологије за основне школе (недеља, 26. мај 2019. године, Биолошки факултет Универзитета у Београду) налазе се у прилогу.
унос: 10.05.2019.
Сатница и списак такмичара републичког такмичење из биологије за средње школе (субота, 25. мај 2019. године, Биолошки факултет Универзитета у Београду) налазе се у прилогу.
 
унос: 14.04.2019.
Тестове и кључеве са градског/окружног такмичења из биологије за основне школе одржаног 14.04.2019. можете преузети у прилогу.
унос: 27.03.2019.

С oбзирoм дa смо дoбили пoзивe из вишe oпштинa у Србиjи у вeзи пoклaпaњa сaтницa тaкмичeњa из биoлoгиje и гeoгрaфиje и прoблeмa зa учeникe кojи су сe плaсирaли нa oбa тaкмичeњa, Српскo биoлoшкo друштвo сe, кao oргaнизaтoр тaкмичeњa из биoлoгиje oбрaтилo Mинистaрству прoсвeтe сa мoлбoм зa измeну сaтницe зa oкружнo тaкмичeњe 14. aприлa 2019. гoдинe. Oд Mинистaрствa прoсвeтe смo дoбили oдгoвoр дa oдoбрaвajу пoмeрaњe пoчeткa тaкмичeњa сa 12 нa 13 часова, како би дaли учeницимa, нaстaвницимa и рoдитeљимa мoгућнoст дa нa врeмe стигну у шкoлe дoмaћинe oкружнoг тaкмичeњa из биoлoгиje. Нaдaмo сe дa ћeмo oвим прeмoстити ситуaциjу кoja je нaстaлa, jeр смaтрaмo дa учeници кojи су пoкaзaли изузeтнo знaњe из oбa прeдмeтa, a пoсeбнo из биoлoгиje, нe трeбa дa буду oштeћeни.  

Нaпoмињeмo, мeђутим, дa и пoрeд пoмeрaњa сaтницe, свaки учeник трeбa дa дoнeсe сoпствeну oдлуку, схoднo oкoлнoстимa, o учeшћу нa oбa тaкмичeњa.

Измeњeну сaтницу тaкмичeњa, зajeднo сa свим нeoпхoдним инфoрмaциjaмa зa oкружнe кoмисиje, прoслeдићeмo свим Шкoлским упрaвaмa и шкoлaмa дoмaћинимa Oкружнoг тaкмичeњa зa oснoвнe шкoлe. 

Српскo биoлoшкo друштвo
Тим за такмичење из биологије  за основне школе
 
унос: 24.03.2019.

Поштовани у прилогу се налазе тестови и кључеви са градског/окружног такмичења из биологије одржаног 24.03.2018. Материјале можете преузети у прилогу.
унос: 22.03.2019.

У случају да се неко од ученика за кога школе имају доказ (школска ранг листа) да испуњава услове предвиђене Правилником за учествовање на градском такмичењу у недељу, 24.03.2019., а да се не налази на листи учесника објављеној на интернет страни 7 београдске гимназије, може се јавити у 10 часова у дану такмичења Комисији у 7 београдској гимназији која ће на лицу места одлучити о сваком појединачном случај, и одобрити учешће на такмичењу.

Координатор Такмичења за средње школе

Проф. др Синиша Ђурашевић
унос: 09.03.2019.

У прилогу се налазе тестови и решења за општинско такмичење из биологије за основне школе.
 
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11158 Београд 118
Телефон: 011 2186 635
Факс: 011 2638 500
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2019 Биолошки факултет Универзитет у Београду