СРП - SRP - ENG
пријава: сервиси / webmail
претрага:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА

Важећа акредитација од школске 2023/2024. године: https://akreditacija.bio.bg.ac.rs/h/MAS/mas-mbf
 ____________________________________________________________________________________________________________________________

Акредитација која је важила од школске 2016/2017 до 2022/2023. 

Књига предмета http://goo.gl/gZoefa
Распоред предмета по семестрима и годинама студија:   https://goo.gl/G4RTBH
 
Студијски програм мастер академских студија Молекуларна биологија и физиологија је једногодишњи академски програм, у обиму од 60 ЕСПБ, намењен образовању и оспособљавању студената за научно-истаживачки и стручни рад у области молекуларне биологије и физиологије. По завршетку студијског програма Молекуларна биологија и физиологија студенти стичу академски назив Мастер биолог – молекуларни биолог и физиолог и имају интегрисано знање неопходно за научно-истраживачки и стручни рад у биолошким наукама, у медицини, фармацији, биотехнологији и другим областима.За упис на студије могу конкурисати лица са завршеним академским студијама првог степена у обиму од најмање 240 ЕСПБ и лица са завршеним академским студијама првог степена у обиму од најмање 180 ЕСПБ и завршеном првом годином двогодишњих академских студија другог степена (мастер) у обиму од најмање 60 ЕСПБ, односно лица којa су у претходном школовању стекла академски назив дипломирани биолог. Редослед кандидата на коначној ранг листи утврђује се на основу правила утврђених на нивоу Универзитета у Београду.Студије су организоване у складу са препорукама Универзитета у Београду, које се ослањају на Болоњске принципе, са једносеместралним предметима, модуларизованим и реорганизованим програмима, узимањем у обзир укупног оптерећења студената у току школске године и 40-то часовне радне недеље, израженим кроз ЕСПБ. 1 ЕСПБ је једнак 30 сати укупних активности студента и то:- за теоријску наставу: 10 сати активне наставе + 20 сати самосталног рада;- за практичну наставу: 15 сати активне наставе + 15 сати самосталног рада;- за студијски истраживачки рад: 5 сати активне наставе + 25 сати самосталног рада;- за семинарске радове: 1 сат активне наставе + 29 сати самосталног рада. Студијски програм има 10 изборних модула усмерених ка стицању додатних знања и вештина из појединих ужих области молекуларне биологије и физиологије, односно ка стицању проширених знања у односу на знање стечено на дипломским студијама. Модули се састоје од обавезних предмета који обезбеђују темељно знање из одређене области молекуларне биологије и физиологије и изборних предмета заједничких за све студенте. Осим тога, студенти могу узети као изборне предмете обавезне предмете другог модула. Студијски програм се изводи кроз различите облике теоријске и практичне наставе (предавања, вежбе, лабораторијске вежбе) студијски истраживачки рад, семинаре, стручно-истраживачке пројекте, колоквијуме, испите. Укупан број часова активне наставе на студијском програму износи 600. Програмом је предвиђена израда завршног - мастер рада, чијом одбраном студент стиче права која Закон предвиђа за завршене мастер академске студије.
 
 Сви остали подаци везани за студијски програм Молекуларна биологија и физиологија налазе се у делу Материјали.
МАТЕРИЈАЛИ
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
Адреса: Студентски трг 16, 11158 Београд 118
Контакти
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Copyright © 1873 - 2024 Биолошки факултет Универзитет у Београду